Αίτηση Συμμετοχής


Αίτηση Συμμετοχής για υποβολή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποστήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα και Αειφορία»

(κωδικός ΟΠΣ: 479996)

  • I. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  • II. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΔΡΑΣ / ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ

    Τα στοιχεία που καταγράφονται στο παρόν έντυπο θα τηρούνται και θα χρησιμοποιούνται από το ΒΕΑ αποκλειστικά και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς (π.χ. τήρηση στατιστικών στοιχείων του έργου, μελέτες, κ.λπ.) και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς, διαφημιστικούς και συναφείς σκοπούς. Υπό αυτή την προϋπόθεση δηλώνω ότι τα προαναφερόμενα στοιχεία είναι αληθή και δίνω την εξουσιοδότησή μου για την τήρησή τους στο ΒΕΑ.