ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Π. 3922/9-9-2015 (ΑΔΑ: Ω59Ο469ΗΡΙ-ΘΛΚ) – ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ