Νέα του Ευ Αειφορείν

Εβδομάδες Ανθρώπινης Δράσης

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 6ης ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ»

Πρόσκληση για τη 6η ενημερωτική εκδήλωση (28/9/2015)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Π. 3922/9-9-2015 (ΑΔΑ: Ω59Ο469ΗΡΙ-ΘΛΚ) – ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «Επιχορήγηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών για Δράσεις Επιχειρηματικής Υπευθυνότητας και Αειφορίας» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» Δ.Τ. «ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 479996: Eπιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης ταξιδίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «Επιχορήγηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών για Δράσεις Επιχειρηματικής Υπευθυνότητας και Αειφορίας» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» Δ.Τ. «ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 479996: Eπιλογή αναδόχου για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και παραγωγή φυλλαδίων και αντιτύπων

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «Επιχορήγηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών για Δράσεις Επιχειρηματικής Υπευθυνότητας και Αειφορίας» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» Δ.Τ. «ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 479996: Eπιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων για την πραγματοποίηση περιβαλλοντικών ενεργειών

Διενέργεια 5ης Ενημερωτικής Εκδήλωσης του Έργου «ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ»

Πρόσκληση για τη 5η ενημερωτική εκδήλωση (16/9/2015)

Διενέργεια 4ης Ενημερωτικής Εκδήλωσης του Έργου «ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ»