Διαγωνισμός Αριστείας

vraveia-eyge

I. vraveia-eyge

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» προκυρήσσουν τον 1Ο Διαγωνισμό Αριστείας στο πλαίσιο του έργου «Ευ Αειφορείν» για τη βράβευση των καλύτερων πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας και του περιβάλλοντος, οι οποίες προσθέτουν ένα λιθαράκι στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη δύσκολη περίοδο της κρίσης που όλοι βιώνουμε. Τα οφέλη τέτοιων κινήσεων δεν περιορίζονται μόνο στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, την κοινωνία και το περιβάλλον, αλλά διαχέονται και στο εσωτερικό δημιουργώντας προστιθέμενη αξία μέσω της εξοικονόμησης πόρων, της ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών και καινοτομιών, της ενίσχυσης της φήμης και της κοινωνικής υπόληψης της επιχείρησης, της δημιουργίας αφοσιωμένων πελατών και εργαζομένων και της δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των συμμετόχων της επιχείρησης.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο έργο και έχουν σχεδιάσει ή/και αναπτύξει δράσεις ΕΚΕ στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας ή/και του περιβάλλοντος. Οι δράσεις ΕΚΕ μπορεί να έχουν σχεδιαστεί ή/και αναπτυχθεί από τις επιχειρήσεις με ίδιες δυνάμεις ή/και σε συνεργασία με κοινωνική επιχείρηση.

Σκοπός των βραβείων eyge  είναι:

 • η ανάδειξη και επιβράβευση των καλύτερων πρακτικών ΕΚΕ που συνεισέφεραν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.
 • Η μεταλαμπάδευση των καλύτερων πρακτικών ΕΚΕ, ώστε να πολλαπλασιαστούν και να διευρυνθούν προκαλώντας έτσι την ενδυνάμωση και καθιέρωση νέων προτύπων επιχειρηματικής πρακτικής.
 • Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην κοινωνική και οικονομική συνοχή του Δήμου Αθηναίων.
 • Η παρακίνηση των επιχειρήσεων να δεσμευθούν για την οικοδόμηση μίας νέας εποχής βιωσιμότητας, η οποία θα βασίζεται στη σύζευξη του επιχειρείν και του ευ αειφορείν, ήτοι  στην ένταξη εκ μέρους των επιχειρήσεων των αναγκών της κοινωνίας και του περιβάλλοντος μέσα στο επιχειρείν.

 

II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Τα Βραβεία eyge περιλαμβάνουν δύο κατηγορίες βραβείων, οι οποίες καλύπτουν τους τρεις θεματικούς τομείς παρέμβασης του έργου.

Βραβεία Ανθρώπινης Δράσης: για πρακτικές ΕΚΕ που αφορούν στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών ασθενών κοινωνικών ομάδων και οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ή/και αναπτυχθεί από τις επιχειρήσεις με ίδιες δυνάμεις ή/και σε συνεργασία με κοινωνική επιχείρηση.

Βραβεία Αειφορίας: για πρακτικές ΕΚΕ που συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, και οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ή/και αναπτυχθεί από τις επιχειρήσεις με ίδιες δυνάμεις ή/και σε συνεργασία με κοινωνική επιχείρηση.

 

Σε κάθε μία από τις παραπάνω δύο κατηγορίες θα βραβευθούν οι τρεις (3) καλύτερες επιχειρήσεις.

III. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι υποψηφιότητες/προτάσεις θα αξιολογηθούν από την κριτική επιτροπή με βάση τα κάτωθι κριτήρια αξιολόγησης.

kritiria

 

Περιγραφή Κριτηρίων

 

 1. Κάλυψη ανάγκης

Περιγραφή κριτηρίου: Ο βαθμός στον οποίο η πρακτική συνεισφέρει στην κάλυψη συγκεκριμένης κοινωνικής ή  περιβαλλοντικής ανάγκης.

 1. Εξωτερική επίδραση

Περιγραφή κριτηρίου: Ο βαθμός στον οποίο η πρακτική συνεισφέρει στο περιβάλλον ή την κοινωνία, π.χ. μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εξάλειψη κοινωνικών ανισοτήτων, βελτίωση ποιότητας ζωής.

 1. Εσωτερική επίδραση

Περιγραφή κριτηρίου: Ο βαθμός στον οποίο η πρακτική έχει οφέλη για την επιχείρηση π.χ., μείωση κόστους, βελτίωση ποιότητας προϊόντων, ενίσχυση εταιρικής φήμης, παρακίνηση εργαζομένων.

 1. Σχεδιασμός

Περιγραφή κριτηρίου: Ο βαθμός στον οποίο έχουν προδιαγραφεί και καταγραφεί με σαφήνεια τα βήματα υλοποίησης της πρακτικής.

 1. Ωριμότητα

Περιγραφή κριτηρίου: Ο βαθμός στον οποίο η πρακτική έχει προχωρήσει από το στάδιο του σχεδιασμού στο στάδιο της υλοποίησης.

 1. Καινοτομία

Περιγραφή κριτηρίου: Ο βαθμός στον οποίο η συγκεκριμένη πρακτική είναι πρωτότυπη. Η καινοτόμος πρακτική μπορεί να αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε ένα νέο προϊόν/υπηρεσία, σε ένα βελτιωμένο προϊόν/υπηρεσία, στον τρόπο παραγωγής ή στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται, στη χρήση νέων υλικών κτλ.

 1. Βιωσιμότητα

Περιγραφή κριτηρίου: Ο βαθμός στον οποίο η πρακτική έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να διασφαλίζεται η υλοποίησή της σε βάθος χρόνου.

 1. Μεταλαμπάδευση

Περιγραφή κριτηρίου: Ο βαθμός στον οποίο η πρακτική μπορεί εύκολα (σε όρους χρηματικών και ανθρώπινων πόρων, χρόνου, πολυπλοκότητας) να αναπαραχθεί από άλλες επιχειρήσεις.

 

Στάθμιση Κριτηρίων Στην Αξιολόγηση

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗ
1. Κάλυψη ανάγκης 20%
2. Εξωτερική επίδραση 5%
3. Εσωτερική επίδραση 5%
4. Σχεδιασμός 10%
5. Ωριμότητα 10%
6. Καινοτομία 10%
7. Βιωσιμότητα 20%
8. Μεταλαμπάδευση 20%

 

ΙV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από πολύ-συμμετοχική κριτική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από ανεξάρτητους αξιολογητές, ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους κοινωνικών επιχειρήσεων, μη επιχειρηματικών οργανισμών και συλλογικών φορέων.

Κάθε πρόταση θα αξιολογηθεί από δύο κριτές με εξειδίκευση στους σχετικούς τομείς.  Σε περίπτωση μεγάλης απόκλισης βαθμολογίας, θα υπάρξει και πρόσθετη αξιολόγηση από τρίτο κριτή.

 

V. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

imerominies

 

VI. ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – Προϋποθέσεις

 • Δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής έχουν όλες οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο έργο και έχουν σχεδιάσει ή/και αναπτύξει πρακτικές ΕΚΕ.
 • Κάθε επιχείρηση μπορεί να καταθέσει εώς και 3 υποψηφιότητες/προτάσεις. Για κάθε πρόταση, η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση συμμετοχής.
 • Η πρακτική θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί ή/και αναπτυχθεί στο διάστημα των τελευταίων δύο ετών (Οκτώβρης 2013 – Οκτώβρης 2015).
 • Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής σας πατώντας ΕΔΩ
 • Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015.
 • Στην περίπτωση συνεργασίας με κοινωνική επιχείρηση ή ΜΚΟ, η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται και από δήλωση του φορέα με τον οποίο υλοποιήθηκε η συνεργασία.
 • Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν.

 

VII. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

diorganwtes

 

VIII. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Δομή Υποδοχής & Πληροφόρησης (Helpdesk) επιχειρήσεων του ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ από Δευτέρα ως Παρασκευή, 9 π.μ. – 3 μ.μ. στα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3680760, 210-3680884 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας  στο http://ey-aeiforein.gr/helpdesk/