Ευρετήριο Όρων

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

“Η έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα «ενδιαφερόμενα μέρη» (stakeholders)”.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή -Πράσινη Βίβλος 2001

 

“Η ευθύνη των επιχειρήσεων για τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία”.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή –Ανακοίνωση 2011

 

Κοινωνική Οικονομία

“το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων”.

Νόμος 4019/2011 

 

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

“Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (Social Entrepreneurship) αποτελεί μια διακριτή μορφή επιχειρηματικότητας η οποία έχει ως σκοπό την επίτευξη ενός κοινωνικού σκοπού (social purpose) μέσω της δημιουργίας κοινωνικής αξίας (social value) και στοχεύει στην επίλυση πιεστικών κοινωνικών προβλημάτων όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η εκπαίδευση, η παροχή υπηρεσιών υγείας, η φτώχεια, ενέργεια, υδάτινοι πόροι κλπ. Η αντιμετώπιση του προβλήματος που αναλαμβάνει τίθεται στο κέντρο των δραστηριοτήτων της κοινωνικής επιχείρησης και η επίλυσή του συχνά έρχεται μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων.”

Παπαγιαννάκης Γεώργιος και Ιωάννης Κατσίκης (2013) στο  Λιούκας, Σ. Επιμέλεια. (2013). Καινοτομώ-Επιχειρώ. Αθήνα. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Κοινωνική Επιχείρηση

«ένας φορέας της κοινωνικής οικονοµίας, του οποίου πρωταρχικός στόχος είναι όχι η δηµιουργία κερδών για τους ιδιοκτήτες ή τους εταίρους της αλλά η ύπαρξη θετικού κοινωνικού αντικτύπου. ∆ραστηριοποιείται στην αγορά παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες µε επιχειρηµατικό και καινοτόµο τρόπο, και χρησιµοποιεί τα κέρδη κυρίως για κοινωνικούς σκοπούς. Υπόκειται σε υπεύθυνη και διαφανή διαχείριση, ιδίως ενθαρρύνοντας τη συµµετοχή εργαζοµένων, καταναλωτών και παραγόντων που επηρεάζονται από τις εµπορικές της δραστηριότητες».

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2013, Social Business Initiative, Οκτώβριος 2011

 

 

Αειφόρος  Ανάπτυξη

«ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες».

A European Union Strategy for Sustainable Development, COM (2001) 264