Φόρμα Διαγωνισμού

  • I. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  • ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΕ

  • (max 1000 λέξεις - στην Περιγραφή μπορείτε, μεταξύ άλλων, να αναφερθείτε και στο σχεδιασμό της πρακτικής, στο κατά πόσον η πρακτική έχει προχωρήσει από το στάδιο του σχεδιασμού στο στάδιο της υλοποίησης, στο αν διασφαλίζεται η υλοποίηση της πρακτικής της σε βάθος χρόνου καθώς και στο κατά πόσον δύναται η πρακτική να αναπαραχθεί εύκολα από άλλες επιχειρήσεις).
  • Τα στοιχεία που καταγράφονται στο παρόν έντυπο θα τηρούνται και θα χρησιμοποιηθούν από την ομάδα έργου μόνο για ερευνητικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς, διαφημιστικούς και συναφείς σκοπούς. Υπό αυτή την προϋπόθεση, δηλώνω ότι τα προαναφερόμενα στοιχεία είναι αληθή και δίνω την εξουσιοδότησή μου για την τήρησή τους στο αρχείο του έργου ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ.