ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Αγαπητέ Επιχειρηματία,

το Bιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ»  σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στην έρευνα που διεξάγουμε στο πλαίσιο του Έργου Επιχειρηματική Υπευθυνότητα και Αειφορία  («Ευ Αειφορείν») για την αποτίμηση του βαθμού εφαρμογής πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) από τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αρχικός μας στόχος είναι η διάχυση της έννοιας και της ιδέας της ΕΚΕ, καθώς και των πρακτικών ΕΚΕ που μπορούν να εφαρμοστούν από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  Σε ένα δεύτερο επίπεδο, στοχεύουμε, αφενός, στο να αποτυπώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση στο πεδίο της ΕΚΕ μέσω της παραγωγής πρωτογενούς πληροφόρησης για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και αφετέρου, να αναπτύξουμε δημιουργικό προβληματισμό και να συμβάλλουμε στη διαπαιδαγώγηση της αγοράς για τη σημαντικότητα της ΕΚΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Φιλοδοξία της έρευνας είναι να αναδείξουμε τα θέματα μείζονος σημασίας για την αποτελεσματική ενίσχυση δράσεων ΕΚΕ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Διαβεβαιώνοντας σας πως οι απαντήσεις σας είναι προσωπικές και αυστηρά απόρρητες, σας καλούμε να συμμετάσχετε διαθέτοντας το χρόνο και την εμπειρία σας, τα οποία είναι πολύτιμα για μας. Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας προτιθέμεθα να σας δώσουμε αποτελέσματα αναφορικά με τη θέση της επιχείρησής σας σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου ή σε σύγκριση με το ανώτερο 10%, εφόσον το επιθυμείτε.

Ερωτηματολόγιο ΕΚΕ

  • I. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  • II. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

    Πρακτικές
  • Παρακαλούμε σημειώστε το βαθμό, στον οποίο οι παρακάτω πρακτικές προωθούνται ενεργά από την επιχείρησή σας:

  • Διοικητικές πρακτικές

  • Για το Περιβάλλον

  • Για τους Εργαζόμενους

  • Για την Κοινωνία

  • Για την Αγορά