Περιγραφή

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ “ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ”

Φορείς Υλοποίησης του Έργου:

  • Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ) μαζί με,
  • Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και
  • Την Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ»,

υλοποιούν το Έργο «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα και Αειφορία» με δ.τ. «ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Στόχος του Έργου:

Το Έργο αυτό απευθύνεται στις επιχειρήσεις μέλη του ΒΕΑ που δραστηριοποιούνται στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων και αφορά στην υλοποίηση σχεδίου δράσης με στόχο τη δημιουργία μεθοδολογίας και καλών  πρακτικών που θα ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν ή να αναπτύξουν δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) σε θεματικούς τομείς παρέμβασης που αφορούν:

  • Στην Κοινωνική Πρόνοια: διασύνδεση και συνεργασία των επιχειρήσεων με κοινωνικές υπηρεσίες και δομές του Δήμου Αθηναίων
  • Στο Περιβάλλον: διασύνδεση, δικτύωση και συνεργασία των επιχειρήσεων και του Δήμου Αθηναίων στον τομέα του Περιβάλλοντος, προωθώντας δράσεις που αναβαθμίζουν τη φιλική προς το περιβάλλον εικόνα της πόλης της Αθήνας
  • Στην Κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα: διασύνδεση και συνεργασία των επιχειρήσεων με κοινωνικές επιχειρήσεις στα εδαφικά όρια του Δ. Αθηναίων, έτσι ώστε να προωθηθεί ένα πλαίσιο διαμόρφωσης συνεργασίας προς όφελος των κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω της ΕΚΕ.

Ουσιαστικά επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων-μελών του ΒΕΑ, μέσω μίας σειράς δωρεάν ενημερωτικών εκδηλώσεων σε βέλτιστες πρακτικές ΕΚΕ με την έννοια της αλλαγής του τρόπου σκέψης, της κουλτούρας και της συμπεριφοράς με τις πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους (επιμορφωτικά σεμινάρια, εξειδικευμένα εργαστήρια, επισκέψεις, επιμόρφωση στο εξωτερικό, φεστιβάλ, ημερίδες, κ.λπ.).

Τι είναι η ΕΚΕ:

Εταιρική Κοινωνική ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα «ενδιαφερόμενα μέρη».

Η επιχειρηματική δραστηριότητα είχε πάντα, ως αφετηρία δράσης, αλλά και πρωταρχικό σκοπό την επίτευξη επαρκούς κέρδους, προκειμένου να μπορεί μια επιχείρηση να συνεχίζει απρόσκοπτα να λειτουργεί στο περιβάλλον,  που έχει επιλέξει να δραστηριοποιείται και να αναπτύσσεται.

Τα τελευταία χρόνια, οι νέες συνθήκες που δημιούργησε η διεθνοποιημένη οικονομία, αναδεικνύουν έντονα την ανάγκη συμμετοχής των επιχειρήσεων στην κοινωνική ανάπτυξη και απαιτούν τη συμβολή των εταιρειών στην πρόοδο και την ευημερία των κοινωνιών. Οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις οφείλουν να δεσμευτούν σε ότι αφορά τη διαφάνεια, την ποιότητα των υπηρεσιών τους, τη δυνατότητά τους να δημιουργούν, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, που αποτελούν και τις βασικές αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).

Η πολύτιμη προστιθέμενη αξία που δημιουργείται από τη συνέργια και τη συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις και ενδιαφερόμενα μέρη, είναι ο καταλύτης για την επίτευξη μίας επιχειρηματικής ανάπτυξης βιώσιμης σύμφωνα  με τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Η έννοια της εταιρικής υπευθυνότητας βρίσκει εφαρμογή σε μεγάλο αριθμό ελληνικών επιχειρήσεων. Είναι πλέον γεγονός πως έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται πως δίχως την αποδοχή της κοινωνίας δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ως επιχειρήσεις.